Sprioc suntasach bainte amach do Shligeach agus don Iarthuaisceart anois agus Bóthar nua an N4 á oscailt

Sprioc suntasach bainte amach do Shligeach agus don Iarthuaisceart anois agus Bóthar nua an N4 á oscailt

Inniu, osclóidh an Taoiseach Micheál Martin, TD Tionscadal an Bhóthair Nua ó Chúil Mhuine go Béal Átha na gCarraigíní i gContae Shligigh. Tá an bóthar seo ar cheann de na chéad Tionscadail Bóithre Náisiúnta atá le cur ar fáil faoi chuspóir nascachta réigiúnaí Thionscadal Éireann 2040.
Read More on Sprioc suntasach bainte amach do Shligeach agus don Iarthuaisceart anois agus Bóthar nua an N4 á oscailt

Bratach Ghorm bronnta ar an Ros

Bratach Ghorm bronnta ar an Ros

Tá fáilte curtha ag Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Comhairleoir Dara Mulvey, roimh an bhfógra inniu go bhfuil Bratach Ghorm An Taisce bronnta ar Thrá an Rois do shéasúr 2021.
Read More on Bratach Ghorm bronnta ar an Ros

Patsy Barry ar shlí na fírinne

Patsy Barry ar shlí na fírinne

Tá ómós tugtha ag Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Comhairleoir Dara Mulvey, agus ag an bPríomhfheidhmeannach Gníomhach, Tom Kilfeather, don iarChomhairleoir Patsy Barry, a cailleadh Dé Céadaoin seo caite.
Read More on Patsy Barry ar shlí na fírinne

Focal ón gCathaoirleach in ómós do Mona McSharry agus Christopher O’Donnell

Thar ceann na gcomhaltaí tofa agus na foirne, ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh lenár mbeirt laochra spóirt áitiúla, Mona McSharry agus Chris O’Donnell.
Read More on Focal ón gCathaoirleach in ómós do Mona McSharry agus Christopher O’Donnell

Maoiniú fógartha do cheithre fhoirgneamh stairiúla i Sligeach

Tá fáilte curtha ag Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Comhairleoir Dara Mulvey, roimh fhógra na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin maoiniú atá le cur ar fáil do thionscadail faoi ‘Chiste na Struchtúr Stairiúil, 2021’.
Read More on Maoiniú fógartha do cheithre fhoirgneamh stairiúla i Sligeach

Fáilte curtha ag an gCathaoirleach roimh fhógra post nua

Fáilte curtha ag an gCathaoirleach roimh fhógra post nua

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Comhairleoir Dara Mulvey
Read More on Fáilte curtha ag an gCathaoirleach roimh fhógra post nua

Comhaontú Creatlaigh Ilpháirtí Um Bhaint agus Diúscairt Aispeiste

Comhaontú Creatlaigh Ilpháirtí Um Bhaint agus Diúscairt Aispeiste

Tá an t-Ionad Oibríochtaí Soláthar Rialtais Áitiúil (IOSRA) tar éis Comhaontú Creatlaigh Ilphairtí d'Eagrais Seirbhíse Poiblí atá ag iarraidh Soláthraithe/Conrathóirí Seirbhíse (Oibritheoirí Eacnaimíocha) a fháil chun tabhairt faoi Bhaint agus Diúscairte Aispeiste.
Read More on Comhaontú Creatlaigh Ilpháirtí Um Bhaint agus Diúscairt Aispeiste

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2021

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2021

D’fhoilsigh Comhairle Contae Shligigh Straitéis cúig bliana Cultúir agus Cruthaitheachta Shligigh, 2018-222.
Read More on Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2021

Maoiniú €48m chun athrú ó bhonn a dhéanamh ar lár bhaile Shligigh

Maoiniú €48m chun athrú ó bhonn a dhéanamh ar lár bhaile Shligigh

D’fhógair an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien, maoiniú €48 milliún inniu le haghaidh réimse tionscadal athnuachana i mbaile Shligigh. Tá na tionscadail á maoiniú faoi ‘Ghairm 2’ an Chiste um Athnuachan agus Fhorbairt Uirbeach (URDF).
Read More on Maoiniú €48m chun athrú ó bhonn a dhéanamh ar lár bhaile Shligigh

Córas Dinimiciúil Ceannaigh do Bhainistiú agus Smachtú Speicis Plandaí Ionracha

Córas Dinimiciúil Ceannaigh do Bhainistiú agus Smachtú Speicis Plandaí Ionracha

Tá an t-Ionad Oibríochtaí Soláthar Rialtais Áitiúil (IOSRA) tar éis Córas Dinimiciúil Ceannaigh a fhoilsiú d’Eagrais Seirbhíse Poiblí atá ag iarraidh Soláthraithe/Conrathóirí Seirbhíse (Oibritheoirí Eacnaimíocha) a fháil ar mhaithe bainistiú agus smachtú a dhéanamh ar Speicis Plandaí Ionracha.
Read More on Córas Dinimiciúil Ceannaigh do Bhainistiú agus Smachtú Speicis Plandaí Ionracha

Fáiltíonn An Cathaoirleach Roimh An Leithdháileadh Deontais Do Bhóithre

Fáiltíonn An Cathaoirleach Roimh An Leithdháileadh Deontais Do Bhóithre

Déanfar thart ar €57 milliún a infheistiú i dtógáil, feabhsú agus cothabháil Bóithre Poiblí agus an bhonneagair bhaintigh i Sligeach in 2021.
Read More on Fáiltíonn An Cathaoirleach Roimh An Leithdháileadh Deontais Do Bhóithre

Nasc físe chun ár gcaidreamh lenár gcairde in Kempten a choimeád

Nasc físe chun ár gcaidreamh lenár gcairde in Kempten a choimeád

Tá an-chuid cuairteanna malartaithe eagraithe idir Sligeach agus Kempten ó cuireadh an Caidreamh Nasctha ar bun eatarthu 30 bliain ó shin. Cé go bhfuil na srianta mar gheall ar an bpaindéim Covid tar éis cur isteach ar an teagmháil seo, bhí an Méara, an Comhairleoir Rosaleen O’Grady, agus Méara Kempten, Thomas Kiechle, ar a ndícheall ag iarraidh bealach a aimsiú leis an gcairdeas seanbhunaithe seo a choinneáil fad is go mbeadh na srianta ar thaisteal i bhfeidhm.
Read More on Nasc físe chun ár gcaidreamh lenár gcairde in Kempten a choimeád

Seachtain na Gaeilge 2021

Seachtain na Gaeilge 2021

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge le Energia, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Cé go mbeidh an fhéile an-difríúil i mbliana beidh go leor imeachtaí ar líne le taitneamh a bhaint as agus cén fáth nach mbainfeá triail as do Cúpla Focal, idir 1 agus 17 Márta.
Read More on Seachtain na Gaeilge 2021

Plean Gníomhaíochta PEACE IV Údarás Áitiúil Chontae Shligigh á Chur i Láthair i bhFísléiriú

Plean Gníomhaíochta PEACE IV Údarás Áitiúil Chontae Shligigh á Chur i Láthair i bhFísléiriú

Chun cur i bhfeidhm Phlean Gníomhaíochta PEACE IV Údarás Áitiúil Chontae Shligigh a chomóradh, tá Comhairle Chontae Shligigh, a bhí mar Phríomhpháirtí sa tionscnamh, tar éis físeán a choimisiúnú chun aird a dhíriú ar a héachtaí agus iad a chur ar taispeáint.
Read More on Plean Gníomhaíochta PEACE IV Údarás Áitiúil Chontae Shligigh á Chur i Láthair i bhFísléiriú

Images Photo 1
Images Photo 2

Fáiltíonn an Cathaoirleach roimh mhaoiniú le haghaidh tionscadail áineasa faoin aer

Tá Cathaoirleach Chomhairle Chontae Shligigh, an Comhairleoir Dara Mulvey, tar éis fáilte a chur roimh an bhfógra go gcuirfear maoiniú ar fáil le haghaidh tionscadal faoin Scéim um Bonneagar Áineasa Faoin Aer.
Read More on Fáiltíonn an Cathaoirleach roimh mhaoiniú le haghaidh tionscadail áineasa faoin aer

Bóthar Dáileacháin an Iarthair Oscailte do Thrácht

Bóthar Dáileacháin an Iarthair Oscailte do Thrácht

Osclaíodh Bóthar Dáileacháin an Iarthair (Sligeach) do thrácht ar thráthnóna Luain, an 11 Eanáir. Déanfar oscailt oifigiúil fhoirmeálta a reáchtáil a luaithe a mhaolófar na srianta sláinte poiblí.
Read More on Bóthar Dáileacháin an Iarthair Oscailte do Thrácht

Ag tacú le pobail i rith bliain dhúshlánach

Ag labhairt dó faoin mbliain dhúshlánach a bhí againn in 2020, bhí an méid seo le rá ag Príomhfheidhmeannach Gníomhach, Tom Kilfeather:
Read More on Ag tacú le pobail i rith bliain dhúshlánach

Oifigí na Comhairle ar oscailt faoi réir rochtain shrianta i rith Covid Leibhéal 5

Oifigí na Comhairle ar oscailt faoi réir rochtain shrianta i rith Covid Leibhéal 5

Tar éis don Rialtas srianta Covid leibhéal 5 a thabhairt isteach ó mheánoíche ar an gCéadaoin, tá Comhairle Contae Shligigh tar éis a dhearbhú go bhfanfaidh a hoifigí ar oscailt don phobal ach go mbeidh rochtain shrianta i gceist. Beidh na hÚdaráis Áitiúla ag cur a gcuid seirbhísí ar fáil ar bhealach difriúil, agus i gcomhréir leis na treoirlínte reatha maidir leis an tsláinte phoiblí, ní bheifear in ann dul isteach in oifigí na Comhairle ach amháin má tá coinne déanta chuige sin roimh ré.
Read More on Oifigí na Comhairle ar oscailt faoi réir rochtain shrianta i rith Covid Leibhéal 5

Cruinniú Tionscnaimh Choiste um Beartais Straitéiseacha na Rannóige Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

Cruinniú Tionscnaimh Choiste um Beartais Straitéiseacha na Rannóige Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

Reáchtáil Rannóg Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPC) Chomhairle Contae Shligigh an cruinniú tionscnaimh de théarma reatha na Comhairle ar an 16 Lúil i Halla an Chontae.
Read More on Cruinniú Tionscnaimh Choiste um Beartais Straitéiseacha na Rannóige Seirbhísí Tithíochta & Corparáideacha

Achoimre Nuachta, Eanáir 2018

Tá an rialtas tar éis an maoiniú do phríomhbhóithre náisiúnta Shligigh a mhéadú beagnach faoi dhó i mbliana.
Read More on Achoimre Nuachta, Eanáir 2018

Achoimre Nuachta, Márta 2017

D’óstáil Ceantar Feabhsaithe Gnó Shligigh, arna thacú ag Coimisiún Forbartha an Iarthair, ceardlann leathlae d’fhonn aithint a dhéanamh ar eochairthionscadail a d’fheabhsódh Sligeach mar rogha cinn scríbe sa bhliain atá amach romhainn.
Read More on Achoimre Nuachta, Márta 2017

Achoimre Nuachta, Feabhra 2017

Ghabh comhaltaí tofa agus foireann Chomhairle Contae Shligigh buíochas leis an gComhairleoir Seán Mac Manus, a d’fhógair ag an gcruinniú den Chomhairle i mí Feabhra go mbeadh sé ag dul ar scor tar éis dó 23 bliain a chur isteach.
Read More on Achoimre Nuachta, Feabhra 2017

Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Tá Sligeach roghnaithe mar Phríomhchathair na hEorpa um Oibriú go Deonach don bhliain 2017.
Read More on Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Nollaig 2016

D’óstáil Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Clr. Hubert Keaney, searmanas in Áras an Chontae le déanaí lenár mbuíochas a chur in iúl do bhuaiteoirí Ghradaim an Chathaoirligh 2016. Tugadh isteach na Gradaim le haitheantas a thabhairt don mhéid a dhéanann oibrithe deonacha i réimse leathan gníomhaíochtaí áitiúla.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Nollaig 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Samhain 2016

Ainmniúcháin á Lorg do Ghradaim an Chathaoirligh, 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Samhain 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Deireadh Fómhair 2016

Chuir an Rannóg Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil in iúl do Chomhairle Contae Shligigh ar an 3 Deireadh Fómhair go raibh sí toilteanach earcú seisear ball foirne a cheadú chun dul i ngleic leis an ngéarchéim atá ag cur as do Sheirbhís Leabharlainne Shligigh faoi láthair. Tá ceadaithe ceathrar buanbhall foirne, chomh maith le beirt bhall foirne ar conradh sé mhí.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Deireadh Fómhair 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meán Fómhair 2016

Bóthar Roger Eames
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meán Fómhair 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meitheamh / Iúil 2016

Meitheamh / Iúil 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meitheamh / Iúil 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Aibreán/Bealtaine 2016

Aibreán/Bealtaine 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Aibreán/Bealtaine 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Feabhra & Márta 2016

Tá curtha in iúl ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt do Chomhairle Contae Shligigh go bhfuil €4 milliún leithdháilte i gcomhair oibreacha deisiúcháin ar bhóithre le dul i ngleic leis an damáiste a tharla le linn na drochaimsire i mí na Nollag 2015.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Feabhra & Márta 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Eanáir 2016

Ag an gcruinniú de Chomhairle Contae Shligigh a bhí ar siúl ar an 11 Eanáir 2016, glacadh leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail, 2016-2020. Cuirfidh an plean seo creat straitéiseach faoin gcomhghníomhaíocht i leith forbairt eacnamaíochta agus phobail i gContae Shligigh as seo go ceann sé bliana.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Eanáir 2016