Achoimre Nuachta, Eanáir 2018

Tá an rialtas tar éis an maoiniú do phríomhbhóithre náisiúnta Shligigh a mhéadú beagnach faoi dhó i mbliana.
Read More on Achoimre Nuachta, Eanáir 2018

Achoimre Nuachta, Márta 2017

D’óstáil Ceantar Feabhsaithe Gnó Shligigh, arna thacú ag Coimisiún Forbartha an Iarthair, ceardlann leathlae d’fhonn aithint a dhéanamh ar eochairthionscadail a d’fheabhsódh Sligeach mar rogha cinn scríbe sa bhliain atá amach romhainn.
Read More on Achoimre Nuachta, Márta 2017

Achoimre Nuachta, Feabhra 2017

Ghabh comhaltaí tofa agus foireann Chomhairle Contae Shligigh buíochas leis an gComhairleoir Seán Mac Manus, a d’fhógair ag an gcruinniú den Chomhairle i mí Feabhra go mbeadh sé ag dul ar scor tar éis dó 23 bliain a chur isteach.
Read More on Achoimre Nuachta, Feabhra 2017

Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Tá Sligeach roghnaithe mar Phríomhchathair na hEorpa um Oibriú go Deonach don bhliain 2017.
Read More on Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Nollaig 2016

D’óstáil Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Clr. Hubert Keaney, searmanas in Áras an Chontae le déanaí lenár mbuíochas a chur in iúl do bhuaiteoirí Ghradaim an Chathaoirligh 2016. Tugadh isteach na Gradaim le haitheantas a thabhairt don mhéid a dhéanann oibrithe deonacha i réimse leathan gníomhaíochtaí áitiúla.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Nollaig 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Samhain 2016

Ainmniúcháin á Lorg do Ghradaim an Chathaoirligh, 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Samhain 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Deireadh Fómhair 2016

Chuir an Rannóg Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil in iúl do Chomhairle Contae Shligigh ar an 3 Deireadh Fómhair go raibh sí toilteanach earcú seisear ball foirne a cheadú chun dul i ngleic leis an ngéarchéim atá ag cur as do Sheirbhís Leabharlainne Shligigh faoi láthair. Tá ceadaithe ceathrar buanbhall foirne, chomh maith le beirt bhall foirne ar conradh sé mhí.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Deireadh Fómhair 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meán Fómhair 2016

Bóthar Roger Eames
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meán Fómhair 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meitheamh / Iúil 2016

Meitheamh / Iúil 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Meitheamh / Iúil 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Aibreán/Bealtaine 2016

Aibreán/Bealtaine 2016
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Aibreán/Bealtaine 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Feabhra & Márta 2016

Tá curtha in iúl ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt do Chomhairle Contae Shligigh go bhfuil €4 milliún leithdháilte i gcomhair oibreacha deisiúcháin ar bhóithre le dul i ngleic leis an damáiste a tharla le linn na drochaimsire i mí na Nollag 2015.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Feabhra & Márta 2016

Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Eanáir 2016

Ag an gcruinniú de Chomhairle Contae Shligigh a bhí ar siúl ar an 11 Eanáir 2016, glacadh leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail, 2016-2020. Cuirfidh an plean seo creat straitéiseach faoin gcomhghníomhaíocht i leith forbairt eacnamaíochta agus phobail i gContae Shligigh as seo go ceann sé bliana.
Read More on Comhairle Contae Shligigh - Achoimre Nuachta, Eanáir 2016