Agallaimh ar Líne – Treoir d’Iarrthóirí

Iarrtar ar iarrthóirí cloígh leis an chritéir a leanas agus iad rannpháirteach in agallaimh ar líne le Comhairle Contae Shligigh.

 

Cumarsáid/ Bogearraí

Iompraíonn Comhairle Contae Shligigh amach agallaimh ar líne trí Microsoft Teams. Ní mór d’iarrthóirí cinntiú go bhfuil teacht acu ar MS Teams ar ríomhaire glúine nó gleas oiriúnach eile. 

 

Aitheantas

Iarrtar ar iarrthóirí a n-aitheantas le griangraf (pas, ceadúnas tiomána srl) a scanadh chuig Achmhainní Daonna/ Earcaíocht roimh dáta na hagallaimhe. Cuirfear seo faoi bhráid Cathaoirleach na hAgallaimhe chun aitheantas a dheimhniú ag am agallaimh.

 

Forsheomra

Nuair a dhéanann iarrthóirí logáil isteach dá agallamh ar Microsoft Teams, ligfear isteach i “Forsheomra” hiad agus iarrtar orthu fanacht ansin go dtí go dtabharfar ceád isteach chun na cruinnithe daoibh trí ball den bhord agallaimh nó ball den Fhoireann Earcaíochta ó Achmhainní Daonna, iad a ligint isteach.

 

Réamh-Ullmhú leis an Iarrthóir

Déanfaidh Achmhainní Daonna/ Earcaíocht teagmháil le hiarrthóirí roimh agallaimh earcaíochta agus tabharfar deis d’iarrathóirí feidhmeannacht agus nasc MS Teams a thástail.

 

Poncúlacht

Molfar d’iarrthóirí logáil isteach sa gcruinniú deich nóiméad roimh ré chun moilleanna le sceidéal na hagallaimhe a sheacháint agus chun am a thabhairt le haghaidh tástail fuaime agus socrúcháin ceamara agus físeáin a seiceáil.

 

Suíomh

Ní mór d’iarrthóirí cinntiú go bhfuil suíomh na hagallaimhe ciúin sa dóigh is nach gcuirfear isteach orthu. Ní mór d’iarrthóiri cinntiú chomh maith go bhfuil uisce acu le hól le linn na hagallaimhe.

 

Gléasanna

Ní mór d’iarrthóiri gleasanna eile sa tseomra a chásadh as chun aisfhotha a sheacháint; níor cheart go mbeadh aon téacsanna nó r-phoist seolta le linn na hagallaimhe. Chomh maith le sin, cinntigh nach bhfuil aon cláracha eile oscáilte ar an ríomhaire glúine a d’fhéadfadh cur isteach ar an nasc.

 

Taifeadadh

Tugtar le fios d’iarrthóirí nach ndéanann Comhairle Contae Shligigh taifead ar agallaimh. Níl céad ag iarrthóirí taifead a dhéanamh ar an agallamh mar nach bhfuil aon céad taifeadta tugtha ag an mBord Agallaimh. Má sháraítear seo, cuirfear críoch leis an agallamh agus bainfear an iarrthóir as an gcomórtas.

 

Ag Labhairt

Molfar d’iarrthóirí labhairt go mall agus go soiléir, ag fuaim rialta. Cuimhnigh cead a dhéanamh do moilleanna ar bith agus fán cuplá soicind roimh labhairt le cinntiú nach bhfuiltear ag labhairt thar na hagallóra.

Moltar d’iarrthóirí cluasán a úsáid agus ríomhaire glúine nó ríomhaire pearsanta in úsáid acu, mar go laghdaíonn seo fadhbanna fuaime.

 

Úsáid Micreáfón/ Ceamara

Níor cheart d’iarrthóirí an fuaim a mhaothú  muna bhfuil seo go hiomlán riachtanach agus bí cheart daofa cinntiú go bhfuil a gceamraí ar siúl le linn tréimhse na hagallaimhe. D’fhéadfaigh baill an bhoird agallaimhe á bhfuaim a mhaothú, nó a gceamraí a chás as, nuair nach bhfuil siad ag ceistiú na hiarrthóra. Ní mór d’iarrthóiri a bheith aireach go mbeidh baill an bhoird ag éisteacht agus ag cur an eolas go leár a thugann an iarrthóir san áireamh, is cuma cé acu ball an bhfuil an freagra dírithe air.

 

Fadhbanna le Ceangal Idirlíne

Ní mór d’iarrthóirí cinntiú go bhfuil ceangal sásúil leathanbhanda/ idirlíne sa tsuíomh a roghnaíonn siad dá agallamh, ceann atá láidir go leor le haghaidh agallamh ar líne a éascú. Má tharlaíonn fadhb leis an gceangal idirlíne le linn nó díreach roimh na hagallaimhe, bí cheart d’iarrthóirí dul i dteagmháíl le hOifig na hAchmhainní Daonna ar an bhfón agus déanfar chuile iarracht ceangal a aimsiú/ áth-aimsiú. Má theipeann ar iarrachtaí ceangal a áth-aimsiú ag an am seo, is féidir leis an gComhairle an agallamh a athsceidealú go am eile má tá bearna ar fáil, ag cur infhaighteacht bord na hagallaimhe, líon iarrthóirí eile atá le cur faoi agallamh srl, san áireamh.  Ní mór don iarrthóir a bheith aireach faoi bogadh go dtí suíomh eile, le rochtain idirlíne níos fear, don agallamh athsceidealaithe. Má theipeann ar an ceangal idirlíne ar an athuair, tá an baol ann go gcuirfear an agallamh ar ceall agus an iarrthóir maíte tarraingthe siar ón gcomórtas.