Supplemental Map update – May 2023

Sligo County Council is not publishing a Residential Zoned Land Tax supplemental map

Residential Zoned Land Tax supplemental maps include additional land identified as being within the scope of the tax, over and above the land which has already been included on draft maps published on November 1, 2022. Where no additional land has been identified as being in scope, Sligo County Council is not required to publish a supplemental map in accordance with Section 653F of the Taxes Consolidation Act 1997.

Additional land may be identified for inclusion on the supplemental map due to changes in zoning or investment in services. Land which was identified through submissions made on the draft map or which has otherwise become known to the local authority as meeting the criteria for the tax may also be included.  As no additional land met these criteria Sligo County Council are not publishing a supplemental map. 

 

Ní bheidh Léarscáil Fhorlíontach Cánach Talún Criosaithe Cónaithe á fhoilsiú ag Comhairle Chontae Shligigh

Áirítear ar léarscáileanna forlíontacha Cánach Talún Criosaithe Cónaithe talamh breise a sainaithníodh mar thalamh atá laistigh de raon feidhme na cánach, de bhreis ar an talamh atá san áireamh cheana féin ar dhréacht-léarscáileanna a foilsíodh an 1 Samhain, 2022. I gcás nach bhfuil aon talamh breise sainaitheanta mar thalamh laistigh den scóip, ní cheanglaítear ar Comhairle Chontae Shligigh léarscáil fhorlíontach a fhoilsiú de réir Alt 653F den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

Is féidir talamh breise a shainaithint lena chur ar an léarscáil fhorlíontach mar gheall ar athruithe ar chriosú nó infheistíocht i seirbhísí. Féadfar talamh a aithníodh trí aighneachtaí a rinneadh ar an dréacht-léarscáil nó a bhfuil aithne ag an údarás áitiúil air ar bhealach eile a chomhlíonann na critéir don cháin a áireamh freisin.  Toisc nár chomhlíon aon talamh breise na critéir seo, níl léarscáil fhorlíontach á fhoilsiú ag Comhairle Chontae Shligigh.